Shabang Crawfish & Mì Quảng | Crawfish - Mi quang 77086 | Crawfish - Mi quang Houston TX 77086

PLEASE CALL 346-570-4063 TO ORDER TO GO!

Our Menu

Appetizers | Khai Vị

A1. Edamame | Đậu Nành Xóc Muối
$4.99
A2. Calamari | Mực Chiên
$6.99
A3. Vietnamese Egg Rolls (4) | Chả Giò
$4.99
A4. Chân Gà Chiên Nước Mắm (8)
$7.99
A5. French Fries | Khoai Tây Chiên
$2.99
A6. Mozzarella Cheese Sticks (6) | Phô Mai Que
$4.99
A7. Stuffed Crab (2) | Cua Nhồi Thịt
$4.99
A8. Frog Legs (6) | Ếch Chiên
$6.99
A9. Gumbo | Súp Gumbo
$3.99
A10. Chicken Wing Tips (20)
$6.99
A11. Oysters on the Half Shell | Hàu Sống (6/12)
Market
A12. Shrimp Cocktail
$6.99
A13. Popcorn Scallop (15)
$6.99
A14. Popcorn Shrimp
$6.99
A15. Popcorn Chicken
$5.99
A16. Popcorn Crawfish
$10.99

Noodle Soups | Mì Quảng

Mì Quảng miền Trung - Quảng style noodle with yellow rice noodles, various herbs, turmeric, peanuts, toasted sesame rice crackers, chili peppers, lime.
M1. Gà Không Xương (Chicken)
$8.95
M2. Tôm & Thịt (Shrimp & Pork)
$9.95
M3. Tôm (Shrimp)
$10.95
M4. Trẻ Em (Kid's Size, Pork Only)
$3.95

Fried Rice | Cơm Chiên

C1. Shrimp Fried Rice | Cơm Chiên Tôm
$8.99
C2. Crawfish Fried Rice | Cơm Chiên Crawfish
$9.99
C3. Chicken Fried Rice | Cơm Chiên Gà
$8.99
C4. Shabang Special Fried Rice | Cơm Chiên Đặc Biệt
$10.99
C5. Cơm Chiên Bò Lúc Lắc
$12.99
(Rock & Roll Beef with Fried Rice)
C6. Nui Xào Bò Lúc Lắc
$13.99
(Rock & Roll Beef with Stir Fry Rice Macaroni)

Wings | Cánh Gà Chiên

Served with French Fries
- BBQ
- Mango Habanero
- Lemon Pepper
- Spicy Sriracha
- Nước Mắm (Fish Sauce)
- Garlic Parmesan
- Garlic Butter Buffalo (Mild | Medium | Hot)
6 Wings
$7.99
12 Wings
$12.99

Boiled Seafood

Free 1 corn, 1 potato per 3lbs
Crawfish (lb | min. 2)
$7.99
King Crab (lb)
$26.99
Snow Crab (lb)
$18.99
Sausage (1/2 lb)
$3.75
Potato (ct)
$0.50
Corn (ct)
$0.75
Shrimp (lb) (head-on)
$10.99
Shrimp (lb) (head-less)
$12.99
Blue Crab (ct) (3)
$11.99
* 1 corn, 1 potato per 3 Blue Crabs.
Blue Crab (ct) (6)
$21.99
* 1 corn, 1 potato per 3 Blue Crabs.
Blue Crab (ct) (10)
$35.99
* 1 corn, 1 potato per 3 Blue Crabs.

Flavors

Extra Sauce $1
Shabang Special
Shabang Garlic Butter
Cajun
Lemon Pepper
Spiciness: (Mild - Medium - Spicy)

Boiled Combo

Main Land
$9.99
1/2 lb Head-on Shrimp
1 corn, 1 potato, 1/4 lb sausage.
Shabang Hawaii
$16.99
1 lb Crawfish, 1/2 lb Head-on Shrimp
1 corn, 1 potato, 1/2 lb sausage.
Shabang Paradise
$29.99
1 lb Crawfish, 1/2 lb Snow Crab, 1 lb Head-on Shrimp
1 corn, 1 potato, 1/2 lb sausage.
Shabang Ocean
$59.99
3 lb Crawfish, 1lb Snow Crab, 2 lb Head-on Shrimp
2 corns, 2 potatoes, 1/2 lb sausage.

Fried Seafood

Served with French fries.
F1. Catfish (2)
$5.99
F2. Shrimp (6)
$7.99
F3. Oyster (6)
$7.99
F4. Shrimp (3) & Oyster (3)
$7.99
F5. Shrimp (3) & Catfish (2)
$9.99
F6. Catfish (2) & Oyster (3)
$9.99
F7. Catfish (2), Oyster (3), Shrimp (3)
$12.99
F8. 1/2 lb Fried Shrimp
$7.99
F9.1 lb Fried Shrimp
$14.99
Extra:
$2.50/ Catfish, $0.99/ Shrimp, $1.25/ Oyster.

Kid's Menu

Served with French fries.
Chicken Nuggets (5)
$4.99
Chicken Nuggets (10)
$6.99
Fried Fish (1)
$2.99
Fried Shrimp (4)
$4.99

Giải Khát | Beverages

Nước Mát La Hán Quả (Monk Fruit Refresher)
$4.25
Iced Tea
$1.75
Hot Tea
$2
Iced Thai Milk Tea with Crystal Boba
$3.99
Iced Green Milk Tea with Crystal Boba
$3.99
Soda Can (Coke, Sprite, Sunkist, Dr. Pepper, Diet Coke)
$1.75

Beers

Import
$2.99
(Heineken, Corona, Modelo, Dos Equis)
Domestic
$2.50
(Bud Light, Miller Lite, Michelob Ultra)
Add Michelada
$1